Verkkopalveluiden sopimusehdot

1 Sopimuksen osapuolet ja voimaantulo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimukseen, jossa osapuolina ovat TammiViestintä/TammiMedia, jota tässä asiakirjassa nimetään palveluntarjoajaksi sekä palvelun tai tuotteen tilannut asiakas. Kiinteän yhteistyön, yhteisen tuotannon ja palvelupakettien takia palvelun toteuttaminen ja laskutus voidaan hoitaa TammiMedian tai TammiViestinnän toimesta, ja asiakassuhde voidaan tarvittaessa siirtää näiden yritysten kesken. Muutokset eivät vaikuta asiakkaan maksamiin hintoihin, palvelun sisältöön tai laatuun eivätkä sopimusehtojen soveltamiseen. Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan käyttöoikeuden ehdot TammiViestinnän/TammiMedian tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä sopimusehdot tulevat voimaan, kun asiakas vahvistaa tilauksen. Muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

2 Maksut ja hinnat

Asiakas suorittaa tilaus- tai palvelumaksun sovitun mukaisesti. Serveripalveluissa ja ylläpidossa laskutusjakso on vuosi, ja laskutus tapahtuu etukäteen laskutusjaksoittain. Asiakassopimussuhde ja laskutuskausi alkavat sopimuksen allekirjoittamisella tai sähköpostivahvistuksella, jolloin asiakas sitoutuu suorittamaan vuoden laskutusjaksoa koskevat maksut täysimääräisesti.

Maksuehto on 7 pv laskun päiväyksestä. Mikäli maksu myöhästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksuhuomautuksesta peritään kaksikymmentä (20) euroa. Mikäli maksua ei maksuhuomautuksen jälkeen makseta, siirretään se perintään. Perintäkuluista vastaa asiakas.

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu 30 vuorokauden kuluessa erääntymisestä, on palveluntarjoajalla oikeus estää tuotteiden tai palveluiden käyttö. Palvelun tai tuotteiden käytön estotilanteissa palveluntarjoajalla on oikeus periä koko laskutuskauden mukainen maksu. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa alan yleisten kustannusten nousua vastaavalla tavalla laskutusjakson alusta lukien. Hinnanmuutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

3 Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa laskutuskauden kerrallaan, ja se jatkuu, mikäli sopimusta ei ole irtisanottu 30 päivää ennen uuden laskutuskauden alkua. Laskutuskausi on vuosi. Irtisanominen tapahtuu kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Maksettuja laskutuskauden maksuja ei palauteta. Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaisen korvauksen irtisanomisilmoituksen tekemisajankohtaan saakka tehdyistä toimenpiteistä sekä niistä toimenpiteistä, jotka sen jälkeen sopimuksen päättymiseen saakka tehdään asiakkaan edellytysten mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas ei noudata sopimusehtoja ja sopimusrikkomus on olennainen. Jos asiakas ei ole korjannut menettelyään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa palveluntarjoajan kirjallisesta huomautuksesta, rikkomusta pidetään olennaisena. Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten sopimusten osalta päättymään välittömästi myös silloin, jos asiakas on jättänyt suorittamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut kolmekymmentä (30) päivää, asiakas on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan, asiakas on todettu ulosotossa varattomaksi, asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai asiakas ei hoida sovellusten versio- ja tietoturvapäivityksiä tai asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Sopimuksen päättyessä tällä perusteella palveluntarjoajalla on oikeus periä koko laskutuskauden mukainen maksu. Mikäli asiakkaan toiminnasta  tai laiminlyönnistä aiheutuu palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolella haittaa, vastaa asiakas haitan korjaamisesta ja korvaamisesta.

Sopimuksen päättyessä TammiViestintä/TammiMedia lopettaa palvelun tuottamisen ja Internet-sivuston julkaisemisen sekä poistaa aineiston palveluista. Aineistoa ei palauteta.

4 Immateriaalioikeudet

TammiViestinnällä/TammiMedialla on omistusoikeus sekä tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet Internet-sivustoon, kaikkiin tuottamiinsa palveluihin ja niiden osiin, mukaan lukien luonnokset. Asiakkaalla tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää Internet-sivustoa, palveluita, niiden nimeä tai mitään näiden osaa kilpailevaan tai palvelua vastaavaan tarkoitukseen. Jos asiakas haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen TammiViestinnän/TammiMedian suostumus ja asianmukainen korvaus. Asiakas saa halutessaan oikeuden päivittää Internet-sivuston julkaisujärjestelmässä dokumenttialuetta itse, mutta sivuston graafista ilmettä ei saa muuttaa.

TammiViestinnällä/TammiMedialla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se työnäytekansioon.

Asiakkaalle esitetään luonnoksia sovitusta työstä. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos tekniseen toteutukseen oleellisesti vaikuttavia muutoksia on tehtävä layoutin hyväksymisen jälkeen, veloitetaan siitä aiheutunut työ erikseen.

Asiakas ei saa ilman TammiViestinnän/TammiMedian suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin esitettyjä luonnoksia suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

Asiakas vastaa itse tuottamansa tai toimittamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. TammiViestintä/TammiMedia vastaa oikeuksista ja niiden hankinnasta silloin, kun niiden hankinta sisältyy tilaukseen. TammiViestintä/TammiMedia vastaa tekstisisällöstä vain, jos sisällöntuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä vedoksen/suunnitelman ei TammiViestintä/TammiMedia vastaa sisällössä julkaisun jälkeen huomattavista virheistä.

Sopimuksen päättyessä TammiViestintä/TammiMedia lopettaa palvelun tuottamisen ja Internet-sivuston julkaisemisen sekä poistaa aineiston palveluista. Aineistoa ei palauteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman TammiViestinnän/TammiMedian suostumusta siirtää sopimusta edelleen.

5 Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että tuote tai palvelu on toimitettu sovittuna ajankohtana. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun järjestelmä on käytettävissä. TammiViestintä/TammiMedia ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan, alihankkijoiden tai kuljetuksesta vastaavan yrityksen toimesta.

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan oman tuotteen ja palvelun osalta viat mahdollisimman pian normaalina työaikana. Palveluntarjoaja vastaa välittömistä vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen laiminlyönnistä tai tuottamuksesta. Vahingonkorvausvastuu rajoittuu enintään kahden (2) kuukauden kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita taikka viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut.

Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joina pidetään mm. kateostoista ja tiedon tai tiedoston menetyksistä aiheutuvia vahinkoja. Palveluntarjoaja ei vastaa varallisuuteen kohdistuvista tai yllättävistä asiakkaan työsuorituksen virheellisyydestä taikka puutteellisuudesta johtuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa seuraamuksista, joita asiakkaan omat tai sen sallimat taikka mahdollistamat toimet tietoverkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tai tahon käyttöympäristöä koskevien palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tai tahon käyttöympäristöstä tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä taikka jostain näihin rinnastettavasta seikasta tai tapahtumasta eikä muiden kolmansien osapuolten virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa seuraamuksista, joita asiakkaan omat tai sen sallimat taikka mahdollistamat toimet tietoverkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Palveluntarjoajan ylläpitopalveluun sisältyy ohjelmallinen palvelinylläpito eli palvelun toimivuudesta vastaaminen. Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, että mikäli asiakas esittää reklamaation, vikailmoituksen tai selvityspyynnön palveluntarjoajalle, on asiakas velvollinen korvaamaan työstä aiheutuvat kulut, mikäli ei voida osoittaa, että katkos tai vika aiheutuisi palveluntarjoajan toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisen kolmannen osapuolen virheistä. Palvelukatkostilanteissa asiakkaan tulee palvelua käyttäessään aina ensimmäiseksi varmistaa omien yhteyksiensä toimivuus. Näin vältetään mahdolliset turhat kustannukset, joita aiheutuu asiakkaan pyynnöstä tehdyistä tarkistus- ja korjaustöistä.

6 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaan tulee tehdä tuotteen tai palvelun vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun palveluntarjoaja on toimittanut tuotteen asiakkaalle. Tuote/palvelu katsotaan toteutetuksi, kun se on käytettävissä ja siitä on ilmoitettu asiakkaalle. Reklamaatiot puutteista tai virheistä on tehtävä kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa toimituksesta. Tämän jälkeen toimitus katsotaan hyväksytyksi. Vähäiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti häiritse tuotteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta palveluntarjoaja pyrkii ilman aiheetonta viivästystä korjaamaan virheet. Virheilmoituksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti, yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi, miten virhe ilmenee. Virhe ei oikeuta asiakasta purkamaan sopimusta ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksiensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, etteivät ne joudu sivullisten tietoon.