Graafisen suunnittelun ja painatuspalveluiden sopimusehdot

1 Sopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimukseen, jossa osapuolina ovat TammiViestintä/TammiMedia sekä tuotteen tilannut asiakas. Kiinteän yhteistyön ja yhteisen tuotannon takia palvelun toteuttaminen ja laskutus voidaan hoitaa TammiMedian tai TammiViestinnän toimesta, ja asiakassuhde voidaan tarvittaessa siirtää näiden yritysten kesken. Muutokset eivät vaikuta asiakkaan maksamiin hintoihin, palvelun sisältöön tai laatuun eivätkä sopimusehtojen soveltamiseen.

2 Maksut ja hinnat

Sopimusehdot astuvat voimaan ja laskutusoikeus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisesti (myös sähköpostilla) toimitetun tarjouksen tai sopimuksen.

Palvelut ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei TammiViestinnälle/TammiMedialle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu tuotteiden virheellisyydestä.

Maksuehto on 7 pv laskun päiväyksestä. Mikäli maksu myöhästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksuhuomautuksesta peritään kaksikymmentä (20) euroa. Mikäli maksua ei maksuhuomautuksen jälkeen makseta, siirretään se perintään. Perintäkuluista vastaa asiakas.

3 Vastuut ja velvollisuudet

Luonnos
Asiakkaalle esitetään luonnoksia sovitusta työstä. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia, on niistä ja korvauksista sovittava erikseen. Asiakas ei saa ilman TammiViestinnän/TammiMedian suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin esitettyjä luonnoksia suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamansa tai toimittamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. TammiViestintä/TammiMedia vastaa oikeuksista ja niiden hankinnasta silloin, kun niiden hankinta sisältyy tilaukseen. TammiViestintä/TammiMedia vastaa tekstisisällöstä vain, jos sisällöntuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä vedoksen ei TammiViestintä/TammiMedia vastaa sisällössä painatuksen jälkeen huomattavista virheistä.

Käyttöoikeudet
Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat TammiViestinnän/TammiMedian omaisuutta. TammiViestintä/TammiMedia antaa asiakkaalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla saatuaan täyden korvauksen työstä tai tuotteesta. Jos asiakas haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen TammiViestinnän/TammiMedian suostumus ja asianmukainen korvaus. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle ilman tekijän suostumusta. TammiViestinnällä/TammiMedialla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se työnäytekansioon.

Viivästyminen
TammiViestintä/TammiMedia ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan, alihankkijoiden tai kuljetuksesta vastaavan yrityksen toimesta.